A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Toàn tâm toàn lực phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân

 

“Để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, ta cần một số cán bộ thật nhiều và thật tốt, toàn tâm toàn lực phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.

Là lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Những trường học lớn và tốt”, Báo Nhân dân đăng số 180, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 năm 1954.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho các chiến sĩ lập nhiều chiến công

 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đây là giai đoạn cao điểm của Chiến dịch Điện Biên Phủ - trận quyết chiến, chiến lược của quân và dân ta nhằm đánh thắng đội quân viễn chinh xâm lược Pháp có tiềm lực kinh tế, quân sự, vũ khí, trang bị hiện đại, để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Do vậy, rất cần có đội ngũ cán bộ hùng hậu, có đức, có tài, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để giành thắng lợi. Đồng thời, xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng và toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, đúng như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Mọi việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém.

Theo Bác, cán bộ tốt hoặc kém là người có cả đức và tài mới đủ năng lực đảm đương mọi công việc khó khăn, gian khổ, dù bất luận trong mọi hoàn cảnh nào đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù trên cương vị nào?,  làm công tác gì?, đều đem hết nhiệt huyết, trách nhiệm làm đến nơi, đến chốn; luôn nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng và làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần cho kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.

Thực hiện nghiêm túc huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng nói chung, Quân ủy Trung ương, cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân nói riêng đã quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội từng giai đoạn, thời kỳ, bảo đảm có lực lượng kế tiếp, kế cận hùng hậu, chất lượng ngày càng cao, sẵn sàng xông pha, tình nguyện, đi đầu đến những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, làm nòng cốt trong nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội ta, cùng với toàn Đảng, toàn dân đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc; chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ các cấp trong quân đội, nhất là cấp cơ sở được quan tâm đào tạo, quy hoạch, sử dụng đúng người, đúng năng lực, chuyên môn, luôn đề cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực với công việc, nêu gương về phẩm chất đạo đức, lối sống và công việc, gần gũi, sâu sát bộ đội, được bộ đội tin yêu, tín nhiệm. 

Những luận điểm của Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng và phát triển để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

BBT

 

 

 


Nguồn: Báo Quốc phòng Thủ đô
Tổng số điểm của bài viết là: 155 trong 31 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hướng dẫn tới bảo tàng
  • Taxi

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Taxi 

  • Xe Bus

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe bus 

  • Xe Máy

    Hướng dẫn tới bảo tàng bằng Xe máy

Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Tháng 06 : 32
Năm 2023 : 8.198